ISO 9001 Standard – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM
07.10.2015
OHSAS 18001 :2007 – SISTEM MENADŽMENTA ZA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADU
07.10.2015

ISO 14001 :2004/ISO 14001:2015 – SISTEM MENADŽMENTA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

ISO 14001

Implementacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001 obezbeđuje organizaciji održivi razvoj u skladu sa svetski priznatim principima i savremenim trendovima poslovanja.

Koristi koje organizacija može da ostvari uređenjem sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001 su:

♦ demonstriranje brige o životnoj sredini i ubeđenje korisnika i poslovnih partnera u privrženost zaštiti životne sredine koja će dati merljive rezultate i u funkciji je održivog razvoja organizacije i lokalne zajednice;
ISO 14001

♦ poboljšanje reputacije organizcije i bolje pozicioniranje na tržištu;

♦ poboljšanje kontrole troškova kroz identifikaciju i smanjenje rizika i neusaglašenosti; poboljšanje menadžmenta rizikom i smanjenje potrošnje resursa i operativnih troškova;
♦ poboljšanje komunikacije sa zainteresovanim stranama;
♦ ispunjenje kriterijuma certifikacije;
♦ lakše dobijanje dozvola i autorizacija;
♦ jačanje razvoja i međusobne razmene rešenja koja se odnose na životnu sredinu…

ISO 14001 je specifikacija (standard) za uspostavljanje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, publikovana od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organization for Standardization – ISO) 2004. godine. ISO 14001 je globalni standard, praktičan, fleksibilan i primenljiv u svim državama i organizacijama. Izrastao je iz iskustva ISO 9001 i zasnovan je na dugogodišnjoj teoriji o kvalitetu i menadžmentu. ISO 14001 je standard iz serije standarda ISO 14000. ISO 14001 sadrži zahteve koje organizacija treba da ispuni da bi implementirala sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, daje smernice i upustava za ispunjenje zahteva. Serija standarda ISO 14000 ima za cilj da obezbedi okvir i smernice za:

♦ identifikaciju i kontrolu svih elemenata aktivnosti, proizvoda i/ili usluga organizacije koji mogu da dođu u međusoban odnos sa životnom sredinom;
♦ sistemski pristup u definisnju i ostvarivanju ciljeva zaštite životne sredine i obezbeđenju dokaza da su ciljevi ostvareni;
♦ kontinualno poboljšanje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine.

Metodologija uspostavljanja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine

Metodologija pružanja konsultantskih usluga za uspostavljanje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine koju primenjuje CIM Group u organizacijma poslovnih partnera, zasnovana je na svetski priznatom PDCA („Plan-Do-Check-Act“) modelu.
Uspostavljanje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine odvija se u sledećim fazama:

♦ identifikacija i vrednovanje značaja aspekata žvotne sredine i uticaja koje organizacija prouzrokuje svojim delovanjem na životnu sredinu, podržana naprednim softverskim alatom HazAs .Net;

ISO 14001

♦ definisanje ciljeva za smanjenje značaja aspekata životne sredine i programa za ostvarivanje ciljeva, podržano naprednim softverskim alatom HazAs .Net;
♦ identifikacija relevantnih zakonskih i drugih zahteva i vrednovanje usaglašenosti sa istim;
♦ dokumentovanje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i implementacija dokumentacije (definisanje strukture i odgovornosti, dokumentovanje i implementacija interne i eksterne komunikacije, kontrole nad operacijama, spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama);
♦ interne provere i preduzimanje korektivnih i preventivnih akcija na osnovu rezultata merenja i praćenja performansi zaštite životne sredine;
♦ u kontinuitetu, u svim fazama uspostavljanja sistema, vršimo obrazovanje i obuku zaposlenih, kao i snimanje i dokumentovanje stanja na terenu.

Nazad na portfolio