OHSAS 18001 :2007 – SISTEM MENADŽMENTA ZA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADU
07.10.2015
ISO 27001 :2013 – SISTEM MENADŽMENTA ZA BEZBEDNOST INFORMACIJA
07.10.2015

ISO 22000 HACCP – SISTEM MENADŽMENTA ZA BEZBEDNOST HRANE

Osnovni principi ISO 22000 HACCP standarda (2005)

ISO 22000 HACCP standard se bazira na sedam osnovnih principa, a za svaki od njih CIM Group nudi i softversku podršku:

Analiza hazarda. Najpre se identifikuju potencijalni hazardi vezani za hranu, kao i mere za kontrolu tih hazarda. Hazardi mogu biti biološki (kao što su mikrobi), hemijski (kao sto su toksini), ili fizički (kao sto su metalni fragmenti ili staklo). Dodatna podrška: softver FMEA v3.0 i seminar.

Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka. Na bilo kom koraku, od ulaza sirovina, njihovog procesiranja i otpreme, do konzumiranja prehrambenog proizvoda od strane potrošača, potencijalni hazardi mogu da se kontrolišu ili eliminišu. Primeri su kuvanje, pakovanje, hlađenje i detekcija metala. Procesi se najpre snime, urade se karte procesa, pa se potom na njima odrede kritične kontrolne tačke. Dodatna podrška: Ishikawa dijagram v3.0 .NET, Pareto analiza v3.0 i FMEA v3.0 i seminari.

Uspostavljanje preventivnih mera sa kritičnim granicama za svaku kontrolnu tačku. Za hranu koja se kuva, na primer, ovaj princip može da uključi postavljanje minimalne temperature i vremena potrebnog za eliminaciju štetnih mikroba. Dodatna podrška: softver SPC v3.0 i seminar.

ISO 22000 HACCP

♦ Uspostavljanje procedura za nadgledanje kritičnih kontrolnih tačaka. Ove procedure razjašnjavaju ko i kako treba da nadgleda temperaturu kuvanja. Dodatna podrška: softver SPC v3.0 i seminar.

♦ Uspostavljanje korektivnih mera, kada nadgledanje pokaže da nije ispunjena kritična granica. Na primer, ponovno procesiranje, ako minimalna temperatura kuvanja nije ispunjena. Dodatna podrška: Softver Audit sistema kvaliteta (QAM)  i Korektivne mere (CPAm) i seminari.

Uspostavljanje procedura za verifikaciju u cilju obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja sistema. Na primer, upotreba uređaja za praćenje temperature i vremena, kako bi se verifikovala ispravnost jedinice koja se koristi za kuvanje.

♦ Efektivno čuvanje zapisa da bi se dokumentovao HACCP sistem. Treba uključiti zapise o hazardima i metodama kontrole, nadgledanju zahteva za bezbednost i akcije koje su preduzete da bi se eliminisali problemi. Dodatna podrška: OPISys™ EDM i priručnik o upravljanju dokumentacijom.