SOFTVER ZA QFD METODU – QFD .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA SPROVOĐENJE AUDITA SISTEMA MENADŽMENTA – QAM .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA DETEKCIJU MODALITETA ISPADA – FMEA .NET

FMEA Softver analiza

FMEA .NET

FMEA .Net je softverski alat koji ima za cilj da korisnicima olakša implementaciju naširoko prihvaćenog pristupa analizi rizika, odnosno modaliteta ispada i njihovih efekata. FMEA .Net predviđa primenu FMEA metode na pet različitih scenarija, i to: Sistem FMEA, Dizajn FMEA, Proces FMEA, FMEA Usluge, i FMEA Mašine.

FMEA .Net je program sa user-friendly interfejsom, koji ima za cilj da korisnicima pomogne u prevenciji pojave grešaka, odnosno efekata različitih modaliteta ispada, u svim fazama razvoja/plasmana proizvoda, procesa ili pružanja usluga, odnosno pri održavanju mašina i alternativnih sistema.

Program Vam omogućava da, u skladu sa svojim potrebama i željama, istražujete i predviđate modalitete grešaka, koji mogu nastati u procesu, sistemu ili elementima ostalih scenarija primene. FMEA .Net obezbeđuje da se na efektivan i efikasan način implementira FMEA metoda u proizvodnim i uslužnim organizacijama, nezavisno od sektora poslovanja.

FMEA1

Rizik se u FMEA analizi ocenjuje kroz tri elementa, naime kroz pojavu, ozbiljnost i detekciju modaliteta ispada i njihovih efekata, na skali od 1 do 10. Kriterijumi, odnosno skala ocenjivanja može se adaptirati prema potrebama korisnika, preko opcija u delu za administratora. Nakon ocenjivanja rizika, FMEA .Net obezbeđuje korisnicima sistema efikasan mehanizam definisanja i sprovođenja programa i mera za smanjenje utvrđenih kritičnih rizika, odnosno za preventivno delovanje.

fmea2 (1)

U jednom od svoja tri modaliteta rada, FMEA .Net korisnicima nudi komunikaciju sa ostalim alatima i metodama kvaliteta, odnosno sa bazom integrisanih alata kvaliteta. Na primer, kritične efekte modaliteta ispada možete automatski analizirati primenom Ishikawa metode.

fmea3

Šta dobijate implementacijom softvera FMEA .Net?

 • Planirani, sistemski način za unapređenje bezbednosti, pouzdanosti i   kvaliteta komponenti, proizvoda ili procesa.
 • Identifikacija mogućih modaliteta ispada, njihovi uzroci i efekti u fazi ranog dizajna.
 • Procena najgoreg slučaja posledica koji mogu nastati od jednog ispada, sa preporukama za unapređenje bezbednosti / pouzdanosti komponente, proizvoda ili procesa.
 • Dokumentovana analiza potencijalnih modaliteta ispada i analize mera na umanjenju / eliminaciji mogućnosti ispada
 • Sistematično i konzistentno izrađen tabelarni prikaz efekata modaliteta ispada i neophodnih rezultata analize.
 • Unapređenje kvaliteta, pouzdanosti i bezbednosti komponente, proizvoda ili procesa Vaše organizacije.

 

Kome je namenjen softver FMEA .Net?

FMEA .Net je namenjen za organizacije koje uspostavljaju funkcionalan sistem procene pouzdanosti i bezbednosti, putem identifikacije modalitete ispada i njihovih efekata na sistem, u ranim fazama dizajna i planiranja, kako bi ostvarile najveće uštede. FMEA .Net je primenljiv u organizacijama bez obzira na njihovu veličinu.
Primena FMEA .Net u cilju realizacije Failure Mode and Effect Analysis metode identifikacije, analize i rangiranja efekata potencijalnih modaliteta ispada je našao svoju primenu u organizacijama iz različitih oblasti, a posebno:

 • Auto industrije
 • Transporta
 • Namenske industrije
 • Građevinarstva
 • Preduzeća za puteve
 • Prehrambena industrija
 •  ….

Težimo da inovativnu metodu i preventivni pristup povećanju kvaliteta, pouzdanosti i bezbednosti implementiramo kod klijenata iz različitih oblasti poslovanja, kako bismo ostvarili najveće finansijske benefite organizacije.

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio