SOFTVER ZA UPRAVLJANJE REKLAMACIJAMA – RMS .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA PO ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADNOM MESTU I ASPEKTIMA KOJI UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU – HAZAS .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA MERENJE ZADOVOLJSTVA KUPACA – MCS .NET

McsIkona

MCS .NET

Korišćenjem softvera za merenje zadovoljstva kupaca – MCS.Net, proces merenja zadovoljstva korisnika postaje jednostavan i interesantan, a potrebno vreme se mnogostruko smanjuje. Softver Vam nudi gotove šablone pitanja koja Vam mogu poslužiti kao „putna karta“ prilikom rada, primere gotovih upitnika, kao i kreiranje novih i velikog broja integrisanih alata za analizu sa mogućnošću automatskog generisanja izveštaja.
Softver za merenje zadovoljstva kupaca – MCS .Net predstavlja savremenu aplikaciju, prilagođenu uslovima rada u kompanijama svih veličina i delatnosti, posebno prilagođena radu sa velikim brojem zaposlenih. Efikasnim sistemom privilegija, uređenim od strane samog administratora sistema, definisani su nivoi privilegija u radu sa softverskom podrškom. MCS .Net je program koji je u potpunosti okrenut korisniku i omogućava lako i jednostavno merenje zadovoljstva kupaca.
Softver za merenje zadovoljstva kupaca – MCS .Net nam daje mogućnost automatskog kreiranja potpune dokumentacije sistema kvaliteta u vezi sprovođenja merenja i analize zadovoljstva korisnika. Takođe, postoji veliki broj izveštaja koji se mogu dobiti gotovo trenutno i koji nam mogu pomoći u analizi poslovanja organizacije, vezano za zadovoljstvo korisnika. Tu su izveštaji koji nam daju pregled sprovedenih anketa, sesija i analiza prikupljenih rezultata. Podaci iz ovih izveštaja mogu se direktno, preko integrisanih baza podataka, koristiti u drugim programima koji služe za kontinualno unapređenje kvaliteta (Pareto Analisys .Net…).

Odgovarajućem radnom centru može da pristupi samo korisnik sa odgovarajućim privilegijama korisničkog naloga. Pri tome, predstavljeno je pet radnih centara, i to:

1

 

1.  Upitnici – Omogućava upravljanje upitnicima, sekcijama, pitanjima i sesijama. Omogućava jednostavno i intuitivno kreiranje ankete na osnovu iskazanih realnih potreba.

2.  Unos podataka – Unos podataka mogu vršiti svi učesnici ankete. Popunjavanje upitnika se može vršiti iz liste upitnika ili liste sesija.

2

 

 

3.  Pregled i analiza rezultata – Na osnovu liste upitnika ili sesija, možemo izvršiti četiri vrste analiza i to: pojedinačnu i kumulativnu analizu i analizu uz pomoć Pareto ili SPC metode

3

 

4.   Izveštaji -Centar za pregled svih potrebnih izveštaja o sprovedenim auditima i ostalim neophodnim podacima

5.  Administrator – Administrator sistema vrši kreiranje i pregled kriterijuma ocenjivanja, sinhronizaciju sa bazom Integrisanih alata kvaliteta i ostala podešavanja neophodna za efikasan rad

Klikom na odgovarajući radni centar korisnik pristupa predviđenim opcijama, prema nivou privilegija koje su mu dodeljene (svog korisničkog naloga).

Klikom na odgovarajući radni centar korisnik pristupa predviđenim opcijama, prema nivou privilegija koje su mu dodeljene (svog korisničkog naloga).

Kompanija CIM Group obezbeđuje trodnevnu obuku za implementaciju Measuring Customer Satisfaction koncepta na kojoj se polaznici upoznaju sa teorijskim osnovama, odnosno praktičnom primenom ove metodologije, korišćenjem softverskog alata MCS .Net. Obuku prate svi neophodni prateći materijali i primeri iz prakse prilagođeni delatnosti kompanije polaznika obuke. CIM Group je obuke za Measuring Customer Satisfaction koncept uspešno sprovela u velikom broju organizacija u zemlji i inostranstvu, uključujući i vodeće domaće i inostrane kompanije.

Šta dobijate implementacijom softvera za merenje zadovoljstva kupaca – MCS .Net?

« Korisnik je jedini koji unosi novac u sistem … »

 • Da bi se organizacija orijentisala ka korisnicima, mora da poseduje podatke o njihovima potrebama. Kako se potrebe korisnika i organizacije stalno menjaju, organizacija mora da prati zadovoljstvo kupaca, kako bi ostvarila analizu trendova i pokrenula mere na dostizanju njihovog potpunog zadovoljstva;
 • Orijentacija na korisnike i balans u zadovoljstvu svih korisnika organizacije;
 • Ostvarivanje kontinualnih poboljšanja i težnja ka izvrsnosti;
 • Da raspolažete tačnim rezultatima prilikom donošenja strateških i važnih odluka;
 • Sve podatke grupisane u jedinstvenu bazu podataka;
 • Efikasan pregled rezultata putem pogleda sa tri strane kroz sprovođenje tri vrste analize rezultata:, SPC analizu, Pareto analizu i Histogram. Sve tri vrste analize su potpuno automatizovane i izvršavaju se jednostavnim klikom na dugme.

Kome je namenjen softver MCS .Net?

Bez obzira na delatnost i veličinu organizacije, MCS .Net se efikasno može primenjivati u apsolutno svim organizacijama, kao i za:

 • mala
 • srednja
 • velika

preduzeća, koja žele da utvrde uzroke zadovoljstva (ili eventualno nezadovoljstva) korisnika, kako bi sistematski sproveli aktivnosti u smeru poboljšanja pozicije na tržištu i ostvarenog profita, jer: „samo zadovoljan korisnik će ponovo kupiti na istom mestu“.

Softver za merenje zadovoljstva kupaca – MCS .Net predstavlja savremeni i u potpunosti korisniku prilagođen, fleksibilan sistem koji se prilagođava specifičnostima organizacije i efikasno može da funkcioniše u kompanijama iz apsolutno svih oblasti, na primer:

 •     energetike
 •     transporta
 •     auto industrije
 •     namenske industrije
 •     zdravstva
 •     farmaceutske industrije
 •     građevinarstva
 •     komunalnih preduzeća
 •     javne uprave i lokalne samouprave
 •     preduzeća za puteve
 •     prehrambena industrija
 •     ….

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio