SOFTVER ZA PARETO METODU – PARETO ANALYSIS .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA NAPREDNO DIZAJNIRANJE POSLOVNIH PROCESA – SEMANTIC VISUAL PROCESSES .NET

Šta je Semantic Visual Processes .Net?

Visual Processes .Net je softverski alat koji omogućava napredno dizajniranje poslovnih procesa.

Program omogućava korisniku da jednostavno i efektivno dizajnira/redizajnira karte poslovnih procesa korišćenjem standardnih elemenata (aktivnosti, resursa, dokumenata, veza, signala, izvora podataka…), ali takođe i korišćenjem skupa parametara koji karakterišu te elemente (karakteristike kritične za kvalitet, aspekte koji utiču na životnu sredinu, rizike po zdravlje i bezbednost na radu, itd.).

Karta procesa je vizuelni prikaz procesa sa svim njegovim najvažnijim elementima (aktivnostima, resursima, dokumentima … ), parametrima (karakteristikama kvaliteta, aspektima, hazardima … ) i njihovim međusobnim interakcijama (vezama, odnosima ).

Softver za napredno dizajniranje poslovnih procesa - Semantic Visual Processes .NET

Softver za napredno dizajniranje poslovnih procesa – Semantic Visual Processes .NET

Osnovni modalitet rada omogućava korisnicima da dizajniraju kartu procesa prema svojim specifičnim potrebama, uključujući: perspektivu upravljanja kvalitetom, zdravljem i bezbednošću na radu i perspektivu zaštite životne sredine. Karta procesa predstavlja sveobuhvatni pogled na poslovni proces koji se odvija u organizaciji ili, drugim rečima, predstavlja pogled na sistem iz ptičje perspektive.

Softver za napredno dizajniranje poslovnih procesa - Semantic Visual Processes .NET

Softver za napredno dizajniranje poslovnih procesa – Semantic Visual Processes .NET

Softver za napredno dizajniranje poslovnih procesa – Visual Processes .Net omogućava jednostavno dizajniranje kompleksnih procesa u user-friendly okruženju. Karte procesa se mogu eksportovati u niz formata što dalje ubrzava proces izrade dokumentacije prema zahtevima standarda za sisteme menadžmenta. Karte procesa dizajnirane u Visual Processes .Net predstavljaju glavni ulaz za kvantitativne i kvalitativne analize poslovnih procesa korišćenjem integrisanih alata i metoda kvaliteta.

Šta dobijate implementacijom softvera za napredno dizajniranje poslovnih procesa – Net  Visual Processes .Net?

« Slika govori više od hiljadu reči … »

 • Za brže i lakše snimanje i modeliranje poslovnih procesa, kreiranja karti procesa i praćenje toka procesa na celom njegovom toku, CIM Group je razvila program Semantic Visual Processes .Net koji služi za vizuelni prikaz poslovnih procesa, kroz izradu detaljnih karti procesa;
 • Danas se menadžment procesima može smatrati odlučujućim faktorom upravljanja preduzećem. Procesi preduzeća se identifikuju, opisuju i modeliraju i konsekventno usmeravaju ka zahtevima korisnika i njihovom ispunjavanju. Tako se može povećati stvaranje vrednosti i povećati zadovoljstvo korisnika;
 • Pruža efikasnu vizuelizaciju procesa i omogućava njegovo praćenje i razvoj u realnom vremenu;
 • Misija snimanja procesa je izrada detaljnih karti procesa „takvih kakvi jesu“, koje će kroz opis procesa omogućiti zaposlenima da na efektivan i efikasan način izrade dokumentaciju sistema kvaliteta i otkriju prilike za poboljšanje kroz eliminisanje složenosti, redundantnosti, koraka koji ne stvaraju dodatnu vrednost, uskih grla i prevođenjem serijskih aktivnosti u paralelne;
 • U slučaju donošenja odluke da se poslovni procesi podrže softverom, snimljeni i modelirani procesi su osnova izrade aplikacija za podršku i automatizaciju.

 

Kome je namenjen softver Visual Processes .Net?

Bez obzira na delatnost i veličinu organizacije, Visual Processes .Net se efikasno može primenjivati u apsolutno svim organizacijama, kao i za:

 • mala
 • srednja
 • velika

preduzeća, koja žele da ostvare poboljšanja svojih poslovnih procesa a samim tim i poslovnih performansi (profita). Prvi korak ka ostvarivanju ovog kompleksnog cilja jedne organizacije je modeliranje i opisivanje poslovnih procesa u stanju onakvom kako se oni trenutno odvijaju (kako bi se jasno i nedvosmisleno sagledale i uočile prilike za poboljšanje).

 

Softver za napredno dizajniranje poslovnih procesa – Visual Processes .Net je fleksibilan sistem koji se prilagođava specifičnostima preduzeća i operativno funkcioniše u kompanijama iz oblasti:

 • Energetike
 • Transporta
 • Auto industrije
 • Namenske industrije
 • Zdravstva
 • Farmaceutske industrije
 • Građevinarstva
 • Komunalnih preduzeća
 • Javne uprave i lokalne samouprave
 • Preduzeća za puteve
 • Prehrambena industrija….

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio