SOFTVER ZA NAPREDNO DIZAJNIRANJE POSLOVNIH PROCESA – SEMANTIC VISUAL PROCESSES .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA ISHIKAWA METODU – ISHIKAWA DIAGRAM .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA PARETO METODU – PARETO ANALYSIS .NET

Pareto

Pareto Analysis .Net

Softver za Pareto metodu – Pareto Analysis .Net na efektivan, efikasan i intuitivan način obezbeđuje korisnicima primenu Pareto principa 80/20 nad podacima relevantnim za poslovanje organizacije.

Opcije softvera Pareto Analysis .Net grupisane su u četiri radna centra koji obezbeđuju postavljanje i upravljanje analizama od strane odgovornih rukovodilaca organizacije, unos podataka od strane pojedinaca ili zaduženih grupa korisnika, analize i izveštavanje za menadžment i administratorski radni centar za sva neophodna podešavanja.

p1

Pareto dijagram koji softver obezbedi korisniku nakon analize podataka je višestruko adaptibilan u smislu filtriranja kategorija analize, isključivanja kategorija iz analize, isključivanja pojedinih iteracija unosa, podešavanja optimalnog broja kategorija za prikaz, prilagođavanja procenta vitalne manjine, itd. Pored obrade podataka u vidu Pareto dijagrama, softverski alat obezbeđuje i tabelarni prikaz podataka, kao i kompletan istorijat unosa sa svim relevantnim tagovima.

p7

 • Softverski alat Pareto Analysis .Net omogućava primenu Pareto metode za analizu grešaka koje se javljaju u poslovnim procesima (uz podršku Visual Processes .Net i prikaz karte toka procesa), aspekata i uticaja na životnu sredinu, rizika po zdravlje i bezbednost na radu, povreda na radu, odnosno opštu Pareto analizu gde korisnici mogu definisati proizvoljne kategorije.

Osim Pareto dijagrama po broju pojavljivanja kategorija, softverski alat prati i podatke o ceni koštanja npr. greške, odnosno vremenskom periodu potrebnom za otklanjanje iste. Na osnovu pomenutih podataka obezbeđuje se i Pareto dijagram po troškovima. Takođe, korisnicima su na raspolaganju i vremenski trendovi praćenja kategorija. Mogu se pratiti trendovi po broju pojavljivanja i trendovi po troškovima.

Uz kategorije koje se analiziraju Pareto metodom moguće je definisati i tagove, odnosno informacije koje ih detaljnije opisuju, odnosno obezbeđuju kvalitetnije analize. Softverski alat je dostupan na srpskom (hrvatskom, bosanskom), engleskom i ruskom jeziku. Na raspolganju je i opsežni intuitivni help sistem, kao i napredni sistem privilegija koji do detalja obezbeđuje odgovarajuće nivoe pristupa opcijama prema pripadnosti grupama korisnika.

4

CIM Grupa obezbeđuje trodnevnu obuku za Pareto metodu na kojoj se polaznici upoznaju sa teorijskim osnovama, odnosno praktičnom primenom Pareto metode, korišćenjem softverskog alata Pareto Analysis .Net. CIM Group je obuke za Pareto metodu sproveo u više desetina organizacija u zemlji i inostranstvu, uključujući i najodgovornije domaće i inostrane kompanije.

 

Šta dobijate implementacijom softvera Pareto Analysis .Net?

 • Savremen, efikasan pristup prikupljanja podataka o problemima u poslovnim procesima
 • Izdvojen podskup vrednosti (neusaglašenosti, aspekata, hazarda, ….) koji ima najveću težinu (najviše troškova) za organizaciju
 • Fokus menadžmenta kompanije na vitalnu manjinu aktivnosti unapređenja koje donose najveći profit kompaniji uz postojeće resurse
 • Sadržajan, jednostavan i efikasan prikaz vitalne manjine sa izdvojenim vrednostima koje zahtevaju pokretanje adekvatnih mera
 • Efikasno praćenje trenda pojave praćene vrednosti i ostvarenih ušteda

 

Kome je namenjen softver za Pareto metodu – Pareto Analysis .Net?

Bez obzira na delatnost i orijentaciju kompanije, softver Pareto Analysis .Net je primenljiv za:

 • mala
 • srednja
 • velika

preduzeća, koja žele da ostvare najveća moguća poboljšanja korišćenjem raspoloživih resursa, tako što će Vam ukazati gde da fokusirate svoje napore kako bi maksimizovali rezultate.

Pareto Analysis .Net predstavlja savremeni informacioni sistem prilagođen uslovima rada u organizacijama različitih oblasti poslovanja i operativno funkcioniše u kompanijama iz oblasti:

 •     Energetike
 •     Transporta
 •     Auto industrije
 •     Namenske industrije
 •     Zdravstva
 •     Farmaceutske industrije
 •     Građevinarstva
 •     Komunalnih preduzeća
 •     Javne uprave i lokalne samouprave
 •     Preduzeća za puteve
 •     Prehrambena industrija ….

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio