SOFTVER ZA DETEKCIJU MODALITETA ISPADA – FMEA .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA UPRAVLJANJE KOREKTIVNIM I PREVENTIVNIM MERAMA – CPAM .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA SPROVOĐENJE AUDITA SISTEMA MENADŽMENTA – QAM .NET

QAMIcon

Šta je softver za sprovođenje audita sistema menadžmenta – QAM .Net ?

Softver za sprovođenje audita sistema menadžmenta – QAM .Net je najreferentnije i jedno od vodećih rešenja podrške audita procesa. Softver QAM .Net je inovativni softverski alat koji obezbeđuje efikasno planiranje i sprovođenje audita, kreiranje i upravljanje upitnicima za audite, prikaz i interpretaciju rezultata, odnosno propisivanje i evidenciju korektivnih i preventivnih mera i izveštavanje.

U drugom modalitetu rada, u sprezi sa softverskim alatom za upravljanje korektivnim i preventivnim merama CPAm .Net, obezbeđuje i upravljanje procesom realizacije korektivnih i preventih mera zasnovano na procesnom modelu.

1

 

 

QAM .Net se sastoji iz više radnih centara sa nizom opcija relevantnih za različite faze procesa auditiranja, od planiranja do izveštavanja. Softver se može primeniti za sprovođenje audita prema zahtevima različitih međunarodnih standarda, a obezbeđuje i pripremljene upitnike za standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005 i ISO 27001:2005.

3

 

 

Proces auditiranja u softverskom alatu QAM .Net je automatizovan pomoću tzv. workflow engine-a, te sve zainteresovane strane u procesu automatski i blagovremeno dobijaju relevantne informacije o svojim obavezama. Softver obezbeđuje izradu i praćenje realizacije godišnjeg plana audita, odnosno planova posebnih audita.

2

 

Takođe, obezbeđene su i specijalizovane opcije za audite sistema, procesa ili proizvoda/usluge, odnosno za interne ili eksterne audite. Softver za sprovođenje audita sistema menadžmenta – QAM .Net obezbeđuje efikasnu izradu svih potrebnih izveštaja o sprovedenim auditima, čime drastično smanjuje vreme koje je auditorima potrebno za izradu izveštaja i pratećih analiza.

4

 

Ekspertni sistem. Do ocene utiska auditora o stanju organizacije dolazi se preko ugrađenog ekspertnog sistema i niza pitanja, koja se ne odnose eksplicitno na zahteve standarda, ali su bitna za stvaranje opšte slike o organizaciji. Ekspertni sistem je, zapravo, baza znanja eksperata koji se bave auditiranjem.

Softver za sprovođenje audita sistema menadžmenta – QAM .Net obezbeđuje napredni sistem privilegija kojim se različitim kategorijama korisnika omogućava, odnosno ograničava pristup postojećim opcijama. Softver je dostupan na srpskom (hrvatskom/bosanskom), engleskom i ruskom jeziku. Softver za sprovođenje audita sistema menadžmenta – QAM .Net prati opsežan dinamički help sistem kao prva pomoć korisniku.

Pored Windows aplikacije, korisnicima je na raspolaganju i QAM .Net portal koji omogućava sprovođenje audita iz internet okruženja.

Šta dobijate implementacijom softvera QAM .Net?

 • Ispunjeni zahtevi standarda sistema menadžmenta koji se odnose na realizaciju audita Vaše organizacije
 • Jednostavan način planiranja internih provera i komunikacije o planiranim aktivnostima
 • Pregledan način evidencije ocena, identifikovanih stanja i preporuka auditora, u smislu korektivnih i preventivnih mera
 • Mogućnost kreiranja upitnika za sprovođenje internih provera kako sistema menadžmenta, tako i ostalih elemenata poslovanja, prema potrebama Vaše organizacije
 • Vizuelni prikaz rezultata sa generisanim objašnjenjima ocena i preporuka sistema
 • Efikasan izrada svih neophodnih izveštaja o sprovedenim proverama

Uverite se u efikasnost korišćenja integrisanih alata CIM Group. Putem odgovarajućeg modusa rada pratite status realizacije mera u CPAm .Net.

Kome je namenjen softver QAM .Net?

QAM .Net je namenjen za sve organizacije, koje sprovode provere efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta i poslovanja organizacije:

 • mala
 • srednja
 • velika

koja žele da otkriju mesta i prilike za poboljšanje u poslovnim procesima putem nezavisne i objektivne provere sistema. Posebna pogodnost predstavlja mogućnost izrade i kastomizacije upitnika za sprovođenje provera, tako da možete efikasno izvršiti proveru svakog segmenta poslovanja.
Posebnu primenu QAM .Net nalazi u organizacijama koje se profesionalno bave konsaltingom ili ocenjivanjem sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima različtih standarda.

QAM .Net je fleksibilan sistem koji se prilagođava specifičnostima preduzeća i operativno funkcioniše u kompanijama iz oblasti:

 •     Energetike
 •     Transporta
 •     Auto industrije
 •     Namenske industrije
 •     Zdravstva
 •     Farmaceutske industrije
 •     Građevinarstva
 •     Komunalnih preduzeća
 •     Javne uprave i lokalne samouprave
 •     Preduzeća za puteve
 •     Prehrambena industrija
 •     ….

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio