SOFTVER ZA ISHIKAWA METODU – ISHIKAWA DIAGRAM .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA QFD METODU – QFD .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA STATISTIČKU KONTROLU PROCESA – SPC .NET

Šta je softver za statističku kontrolu procesa – SPC .Net?

Softverska podrška za statističku kontrolu procesa Vam pomaže da ispunite zahteve standarda za sisteme menadžmenta (npr. ISO 9001) i modela izvrsnosti, na putu ka dostizanju nivoa kvaliteta svetske klase.

Statistička kontrola procesa (SPC) je statistički pristup koji Vam omogućava da utvrdite da li je poslovni proces stabilan ili ne na taj način što Vam pomaže da napravite razliku između standardnih i specifičnih uzroka varijacije, odnosno da preduzmete adekvatne mere. SPC je svetski poznata statistička metoda koja se dokazala kao izuzetno efektivna najpre u proizvodnim procesima, a potom i u procesima pružanja usluga. SPC .Net je softverski alat razvijen od strane CIM Group koji korisnicima omogućava efikasnu primenu SPC metode u svakodnevnom radu.

 

 

Statistička kontrola procesa (SPC) se takođe zasniva i na odabranom skupu metoda i koncepata menadžmenta i dobrih praksi. Softverski alat SPC .Net omogućava korišćenje statističkih signala u cilju identifikacije uzroka varijacije, poboljšanja performansi i održavanja proizvodnih i uslužnih procesa na zapaženom nivou kvaliteta. Kompleksni statistički koncepti na koje se oslanja SPC .Net su na interfejsima prema korisniku predstavljeni jednostavno, pa ih može naučiti i primeniti svako u organizaciji.

SPC .Net se može definisati i kao statistička metoda za analizu procesa i karatkeristika kritičnih za kvalitet performansi procesa, u cilju identifikacije standardnih i specijalnih uzroka varijacije i održavanja performansi procesa u postavljenim granicama.

Kontrolne karte su te koje omogućavaju uspostavljanje razlike između varijacije prouzrokovane standardnim uzrocima, koji su prirodni za proces, odnosno varijacije prouzrokovane specijalnim uzrocima, koja nastaje usled jedinstvenih događaja. SPC .Net se oslanja na Ševartove kontrolne karte bazirane na šablonima kontrolnih testova koji se mogu izabrati ili iz postojeće baze koja se dobija uz program ili se mogu korisnički definisati.

Softver za statističku kontrolu procesa – SPC .Net je efikasan alat za optimizaciju informacija neophodnih za donošenje odluka na osnovu fakata. SPC .Netobezbeđuje pravovremenu interpretaciju statističkih podataka neophodnu za uspostavljanje kontrolisanih procesa i dinamičko poboljšanje sposobnosti procesa. Softver za statističku kontrolu procesa – SPC .Net pomaže menadžerima da se pomere od subjektivnog donošenja odluka, ka odlukama zasnovanim na čvrstim statističkim podacima.

 

 

Mogućnosti za izbor metode uzorkovanja i prikupljanje podataka za analizu.

Pre nego dođemo do izbora odgovarajuće kontrolne karte, njene interpretacije i identifikacije i implementacije korektivnih i preventivnih mera, jedan važan korak mora biti realizovan – prikupljanje podataka. Zavisno od tipa SPC analize koju realizujemo, potrebno je odabrati odgovarajuću metodu uzorkovanja. Softverski alat SPC .Netima integrisani mehanizam za odabir najpogodnije metode uzorkovanja.

Softver za statističku kontrolu procesa – SPC .Net može da interpretira podatke koji su ručno uneti u sistem, ali takođe i podatke koji se prikupljaju u baze podataka OPISys™ .Net informacionih sistema. U prvom slučaju, SPC .Net funkcioniše kao nezavisna softverska aplikacija (alat kvaliteta), dok u drugom SPC .Netpredstavlja skup opcija odgovarajućeg radnog centra OPISys™ .Net sistema.

SPC .Net se jednostavno može integrisati i sa izvorima podataka različitih informacionih sistema.

 

Integracija SPC .Net

Statistička kontrola procesa i SPC .Net kao alat za njenu automatizaciju daje najbolje rezultate kada se koristi u sprezi sa drugim alatima kvaliteta. Drugim rečima, postižu se sienergetski efekti kada, na primer, karateristiku kritičnu za kvalitet (parametar) identifikujemo i vizualizujemo na karti procesa (u Visual Processes .Net alatu), te isti parametar preuzmemo i postavimo za SPC analizu u SPC .Net. Nakon toga, korene uzroka rezultata SPC .Net analize tražimo u integrisanom alatu Ishikawa Diagram .Net ili softveru za upravljanje korektivnim i preventivnim merama CPAm .Net.

SPC .Net se jednostavno može integrisati i sa OPISys™ .Net procesno orjentisanim informacionim sistemima, odnosno izvorima podataka alternativnih softverskih sistema.

Šta dobijate implementacijom softvera SPC .Net?

 • Softversku podršku statističkom kontrolom procesa, koja podrazumeva upotrebu statističkih podatka radi identifikacije uzroka varijacije.
 • Poboljšanje perfomansi procesa i održanje kvaliteta proizvoda ili usluga na visokom nivou.
 • Identifikaciju uzroka varijacije i unapređenja performansi procesa i održavanja kvaliteta proizvoda ili usluga korišćenjem ststističkih podataka.
 • Skup produktivnih metoda i upravljanja konceptima i praksama koje se mogu primeniti u kompaniji.
 • Pregled kontrolnih karata kvaliteta koje predstavljaju jezgro aktivnosti statističke kontrole procesa. Grafičkim prikazom unetih podataka se može proceniti ponašanje procesa, a samim tim stabilnost i sposobnost procesa.

Kome je namenjen softver za statističku kontrolu procesa – SPC .Net?

Bez obzira na veličinu Vaše kompanije, SPC .Net je namenjen za sve vrste preduzeća:

 • mala
 • srednja
 • velika

Model prevencije koristi statističke signale u odgovarajućim tačkama procesa radi poboljšanja procedure i održavanja kontrole na poboljšanom nivou. Statistički signali obezbeđuju efikasnu metodu analize procesa, radi identifikacije mesta gde je potrebno načiniti poboljšanja kako bi se izbegla proizvodnja defektnih proizvoda i poboljšao kvalitet.

Softver za statističku kontrolu procesa – SPC .Net je fleksibilan sistem koji se prilagođava specifičnostima preduzeća i operativno funkcioniše u kompanijama iz oblasti:

 • Auto industrije
 • Transporta
 • Preduzeća za puteve
 • Energetike
 • Namenske industrije
 • Zdravstva
 • Farmaceutske industrije
 • Građevinarstva
 • Komunalnih preduzeća
 • Javne uprave i lokalne samouprave
 • Prehrambena industrija
 • ….

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera