SOFTVER ZA UPRAVLJANJE POSLOVIMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – OHS&EMS .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM – OPISYS™ .NET EDM
06.10.2015

SOFTVER ZA UPRAVLJANJE MERNOM OPREMOM – GMS .NET

Šta je softver za upravljanje mernom opremom – GMS .Net?

GMSNetLogo

GMS .Net je softverska podrška za efikasno upravljanje mernom opremom. Softverska podrška Vam omogućava efikasno upravljanje podacima i statusima mernih uređaja i opreme, planiranje etaloniranja, kontrole i evidenciju izdavanja i eksploatacije uređaja, kao i izvršenih popravki i servisiranja mernih uređaja. Implementacijom savremenog elektronskog sistema obezbeđen je pravilan rad i postupanje sa mernom opremom i osigurana pouzdanost u rezultate merenja korišćenjem adekvatne opreme.

 

 

U skladu sa ISO 10012:2007 (tačka 6.3.1. Oprema za merenje) sva oprema za merenje potrebna da zadovolji utvrđene metrološke zahteve mora da bude dostupna i prepoznata u sistemu menadžmenta merenjem. Oprema za merenje mora da se koristi u sredini kojom se upravlja ili koja je poznata u meri neophodnoj za obezbeđenje validnih rezultata merenja i mora posedovati validan i prethodno potvrđen status etaloniranja.

gms3

 

 

Rukovodeći se standardima koji propisuju upotrebu, pregled, etaloniranje i održavanje merne opreme kompanija CIM Grupa je razvila savremeni softverski alat za upravljanje mernom opremom koji vodi računa o stanju i statusu merne opreme, trenutnoj lokaciji i statusu, odnosno potrebi etaloniranja ili popravke. U programu se nalaze svi tipovi mernih sredstava predstavljeni šifrom, nazivom, oblastima merenja i ostalim potrebnim parameterima vezanim za karakteristike i obaveze proistekle iz zakonske regulative.

Pored praćenja stanja merne opreme (da li je merilo u upotrebi, da li je predviđeno za popravku ili mu je potrebno etaloniranje, i sl.), osigurano je i praćenje na kojoj se lokaciji određeno merno sredstvo nalazi. Tako ne može doći do situacije da se merno sredstvo nađe u baždarnici pre utvrđenog roka za etaloniranje ili da se upotrebljava bez izvršenog etaloniranja.

Shodno zahtevima standarda iz predmetne oblasti, sve zapise koji prate mernu opremu možete generisati putem opcija softvera. Program automatski generiše sve potrebne naloge, a takođe vodi i zapisnike o svim važnijim koracima (promena stanja, lokacije i sl.).

gms4

 

 

Upravljanje mernom opremom putem savremene softverske aplikacije za upravljanje mernom opremom – GMS .Net obuhvata pet osnovnih aktivnosti:

 • Merni uređaj – prilikom pokretanja radnog centra, korisnik, shodno nivou privilegija može izvršiti pregled definisanih podataka mernih uređaja / definisati nove podatke, izvršiti identifikaciju merne opreme i upravljati postupcima izdavanja merila.
 • Upravljanje mernim uređajima – shodno nivou privilegija može izvršiti pregled definisanih akreditovanih laboratorija, planova kontrole odnosno planova etaloniranja, odnosno definisati nove podatke iz predstavljenih oblasti upravljanja mernom opremo
 • Etaloniranje i popravka – korisniku su predstavljene funkcionalnosti upravljanja postupcima etaloniranja, kontrole i popravke merne opreme uz izradu svih potrebnih zapisa i izveštaja.
 • Izveštavanje – shodno zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 10012, svi zapisi, izveštaji i podaci su automatski generisani prema potrebi korisnika softvera. Dovoljno je da izaberete potrebnu vrstu izveštaja.
 • Administrator – sva podešavanja rada, privilegija pristupa, automatskog šifriranja sprovodi korisnik sa privilegijama pristupa na administratorskom nivou.

 

Šta dobijate implementacijom softvera za upravljanje mernom opremom – GMS .Net?

 • efikasno praćenje celokupnog životnog ciklusa mernog uređaja: od definicije, preko etaloniranja, kontrole, do evidencije izdavanja i upotrebe istog.
 • jednostavno i efikasno upravljanje podacima i statusima mernih uređaja i opreme, mogućnost planiranja etaloniranja, kontrole i evidencija izvršenih popravki mernih uređaja.
 • obezbeđen je pravilan rad merne opreme i osigurana pouzdanost u rezultate merenja; na taj način se obezbeđuje kompletna sigurnost mernog sistema.

Kome je namenjen softver za upravljanje mernom opremom – GMS .Net?

 • Bez obzira na veličinu Vaše kompanije, GMS .Net je namenjen za sve vrste preduzeća:
  -mala
  -srednja
  -velika

koja žele da na efikasan način imaju uvid u evidenciju i upravljanje mernim uređajima organizacije, upravljanje podacima, statusom i radom sa mernim uređajima organizacije, kao i izradu svih neophodnih izveštaja o mernim uređajima. Efikasno upravljanje mernom opremom osigurava organizaciji sigurnost u stanje merne opreme i sigurnost u postignute rezultate primene mernih uređaja.

Softver za upravljanje mernom opremom – GMS .Net je fleksibilan sistem koji se prilagođava specifičnostima preduzeća i operativno funkcioniše u kompanijama iz oblasti:

 • energetike
 • auto industrije
 • namenske industrije
 • farmaceutske industrije

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio