SOFTVER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA PO ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADNOM MESTU I ASPEKTIMA KOJI UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU – HAZAS .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA UPRAVLJANJE MERNOM OPREMOM – GMS .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA UPRAVLJANJE POSLOVIMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – OHS&EMS .NET

OHSandEMS

Šta je softver za upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine – OHS&EMS .Net?

Za sve što radite potreban je pravi alat. Korišćenjem savremenog softverskog rešenja posao vođenja evidencije zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine je znatno olakšan.

U cilju vođenja evidencije zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine potrebno je preduzeti opsežne aktivnosti. Radi efikasnog usklađivanja ispunjavanja, s jedne strane zahteva definisanih zakonima i standardima, a s druge potrebama pojedinaca danas je neophodno koristiti softversku podršku u postupku vođenja evidencije zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.

Rukovodeći se standardima koji propisuju praćenje i merenje opasnih materija, otpada, indikatora životne sredine, kao i zakonima i ostalim zahtevima koji se odnose na zaštitu životne sredine i zdravlje i bezbednost na radu, kompanija CIM Grupa je razvila savremeni softverski alat OHS&EMS .Net. U programu se nalaze svi tipovi evidencija u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu koji su u saglasnosti sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu, kao i tipovi evidencije otpada iz zakonske regulative. Pored usklađenosti sa zakonskom regulativom programom je predviđeno i vođenje evidencije o opasnim materijama i indikatorima životne sredine, koja je usaglašena sa  standardom ISO 14001:2004.

Opcije softvera softver za upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine – OHS&EMS .Net grupisane su u četiri radna centra :

♦   OHS – vođenje evidencije o zdravlju i bezbednosti na radu;

   EMS – vođenje evidencije o zaštiti životne sredine;

♦   Statistika – radni centar služi za praćenje statističkih podataka koji se odnose na rezultate lekarskih pregleda, povrede na radu, osposobljavanje zaposlenih, profesionalna oboljenja i bolovanja;

♦  Administrator – Administrator OHS&EMS.Net vrši kreiranje podataka o sopstvenoj kompaniji, eksternim organizacijama, kreiranje neophodnih šifarnika i ostala podešavanja neophodna za efikasan rad.

1

U delu vođenja evidencija o zdravlju i bezbednosti na radu, podržane su sledeće evidencije:

 •     evidencija radnih mesta sa povećanim rizikom
 •     evidencija zaposlenih raspoređenih na radna mesta sa povećanim rizikom
 •     evidencija povreda na radu
 •     evidencija profesionalnih oboljenja
 •     evidencija bolesti u vezi sa radom
 •     evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad
 •     evidencija opasnih materija
 •     evidencija izvršenih ispitivanja radne okoline
 •     evidencija izvršenih pregleda i ispitivanja opreme za rad
 •     evidencija izvršenih pregleda i ispitivanja sredstava i opreme za ličnu zaštitu
 •     evidencija o prijavama smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu
 •     evidencija o prijavama profesionalnih oboljenja
 •     evidencija o prijavama bolesti u vezi sa radom
 •     evidencija o prijavama opasnih pojava
 •     evidencija bolovanja
 •     evidencija izdavanja opreme.

2 3

 

U delu zaštite životne sredine, softver omogućava:

 • Vođenje baze podataka o životnoj sredini (aspekti životne sredine se mogu kreirati u aplikaciji ili preuzeti iz aplikacije HazAs .Net)
 • Praćenje performansi životne sredine (automatizovan je proračun indeksa saglasnosti i unapređenja)
 • Evidenciju hazardnih materija
 • Evidenciju i praćenje otpada.

 

4

 

 • Takođe, softver nudi statističke analize:
 • Lekarskih pregleda po oceni zdravstvene sposobnosti;
 • Povreda na radu po vrsti povrede, izvoru povrede, uzroku povrede i filter po oceni težine povrede;
 • Osposobljenosti zaposlenih
 • Bolovanja po organizacionim celinama, radnim mestima, radnicima.

5

Šta dobijate implementacijom softvera OHS&EMS.Net?

 

 • Efektivnu i efikasnu evidenciju iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu uz automatsko generisanje izveštaja usaglašenih sa zakonskom regulativom
 • Efektivnu i efikasnu evidenciju opasnih materija u kompaniji i nastalog otpada u kompaniji
 • Merenje i praćenje performanse zaštite životne sredine preko indikatora životne sredine, uz automatsko generisanje indeksa unapređenja koji pokazuju trend razvoja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine
 • Podršku usaglašenosti sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007 i ISO 14001:2004
 • Jedinstvenu bazu podataka o performansama bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine.

Kome je namenjen softver OHS&EMS.Net?

Bez obzira na delatnost i orijentaciju kompanije, softver OHS&EMS .Net je namenjen za sve vrste preduzeća:

 • Mala
 • Srednja
 • Velika

preduzeća koja žele da upotrebom savremene softverske podrške unaprede efektivnost i efikasnost performansi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine, u skladu za zakonskom regulativom i zahtevima standarda.

OHS&EMS .Net predstavlja savremeni informacioni sistem prilagođen uslovima rada u organizacijama različitih oblasti poslovanja i operativno funkcioniše u kompanijama iz oblasti:

 • Energetike
 • Transporta
 • Auto industrije
 • Građevinarstva
 • Namenske industrije
 • Farmaceutske industrije
 • Zdravstva
 • Preduzeća za puteve
 • Komunalnih preduzeća
 • Prehrambena industrija
 • Javne uprave i lokalne samouprave
 •     ….

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio