SOFTVER ZA MERENJE ZADOVOLJSTVA KUPACA – MCS .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA UPRAVLJANJE POSLOVIMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – OHS&EMS .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA PO ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADNOM MESTU I ASPEKTIMA KOJI UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU – HAZAS .NET

HazAsIco

Šta je softver za upravljanje rizicima po zdravlje i bezbednost na radnom mestu i aspektima koji utiču na životnu sredinu – HazAs .Net?

Softverska podrška za upravljanje rizicima po zdravlje i bezbednost na radnom mestu i aspektima koji utiču na životnu sredinu, HazAs .Net, omogućava efikasnu identifikaciju i analizu hazarda i aspekata u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001 i ISO 14001 sistema, odnosno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Softverski alat za upravljanje rizicima po zdravlje i bezbednost na radnom mestu i aspektima koji utiču na životnu sredinu – HazAs .Net obezbeđuje sistem za identifikaciju i ocenjivanje hazarda i aspekata, kao i mehanizam za definisanje programa i mera za smanjenje, odnosno eliminaciju istih. Sistem ima integrisanu vizuelizaciju preko karata toka procesa, a takođe i omogućava preuzimanje hazarda i aspekata definisanih u aktivnostima poslovnih procesa organizacije.

1

Generisanje izveštaja prema zahtevima međunarodnih standarda je u potpunosti automaizovano. Korisnici na raspolaganju imaju preko 20 izveštaja pogodnih za različite faze analize.

 

2

Integracija softverskog alata za upravljanje rizicima po zdravlje i bezbednost na radnom mestu i aspektima koji utiču na životnu sredinu – HazAs .Net sa sistemom za upravljanje ljudskim resursima u organizaciji, OPISys™ .Net HRM, omogućava korisnicima jednostavno i sistematizovano procenjivanje rizika radnih mesta, što je definisano kao obaveza u pozitivnim zakonskim propisima. Takođe, obezbeđena je i potpuna integracija sa nizom drugih alata i metoda kvaliteta, poput Visual Processes .Net, komunikacijom preko baze podataka Integrisanih alata kvaliteta.
Softverska podrška za upravljanje rizicima po zdravlje i bezbednost na radnom mestu i aspektima koji utiču na životnu sredinu, HazAs .Net, Vam pomaže na efektivan i efikasan način, kroz jednostavan i user-friendly interfejs.

 

3

Šta dobijate implementacijom softvera za upravljanje rizicima po zdravlje i bezbednost na radnom mestu i aspektima koji utiču na životnu sredinu – HazAs .Net?

 • Alat za jednostavnu identifikaciju i vrednovanje svih aspekata životne sredine i hazarda po zdravlje i bezbednost na radu, povezanih sa aktivnostima i zadacima Vaših poslovnih procesa.
 • Alat za automatizovanu procenu uticaja Vaših poslovnih procesa na životnu sredinu i procenu rizika poslova koji se obavljaju u Vašoj kompaniji.
 • Alat za definisanje ciljeva zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.
 • Upravljanje programima i merama za ostvarivanje ciljeva kroz automatizovano delegiranje odgovornosti i rokova realizacije, kao i efektivno i efikasno praćenje realizacije putem jednostavnih funkcionalnosti softvera.
 • Podršku usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.
 • Jedinstvenu bazu podataka o svim aspektima i uticajima na životnu sredinu, hazardima i rizicima posla, preduzetim merama i statusu realizacije istih u cilju uspostavljanja, održavanja i poboljšanja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i zdravljem i bezbednošću na radu.

Kome je namenjen softver za upravljanje rizicima po zdravlje i bezbednost na radnom mestu i aspektima koji utiču na životnu sredinu – HazAs .Net?

Bez obzira na delatnost i orijentaciju kompanije, softver HazAs .Net je primenljiv za:

 • mala
 • srednja
 • velika

preduzeća koja žele da identifikuju, analiziraju i ocene aspekte i uticaje na životnu sredinu i hazarde i rizike posla za poslovne procese u kompaniji, a u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

HazAs .Net predstavlja savremeni informacioni sistem prilagođen uslovima rada u organizacijama različitih oblasti poslovanja i operativno funkcioniše u kompanijama iz oblasti:

 • energetike
 • transporta
 • auto industrije
 • građevinarstva
 • namenske industrije
 • farmaceutske industrije
 • zdravstva
 • preduzeća za puteve
 • komunalnih preduzeća
 • prehrambena industrija
 • javne uprave i lokalne samouprave
 • ….

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio