LEAN SIX SIGMA

Lean six sigma omogućava da se URADI VIŠE sa MANJE.

Najjednostavnije rečeno LEAN = eliminisanje rasipanja.

Zdravstvo je dijagnoza lečenje bolesti. Lean je dijagnoza i lečenje procesa. Zato za Lean može da se kaže da je „MEDICINSKA NAUKA ZA LEČENJE PROCESA“.

Lean metodologija poboljšanja procesa je rezultat dinamičnog procesa učenja koji je prilagodio neke od praksi japanske automobilske i tekstilne industrije, posebno Toyota Production System. Tokom poslednjih nekoliko decenija Lean se implementira kroz proizvodnju, usluge i odnedavno javne uslužne organizacije.

Lean je filozofija koja koristi alate i tehnike za kreiranje i promenu kulture u cilju sprovođenja dobre prakse poboljšanja procesa / operacija koja omogućava smanjenje rasipanja, poboljšanje toka, više se fokusira na potrebe kupaca i podržava pogled na proces (slika ispod). Lean implementacija bi trebalo idealno da uključi program kontinuiranog poboljšanja koji je više raznovrsan i obuhvata celu vidljivu promenu organizacije tokom dužeg vremenskog perioda.

lean-eliminisanje-rasipanjaLean je filozofija koja koristi alate za eliminisanje rasipanja

Lean se definiše i kao „Sistematski pristup identifikaciji i eliminaciji rasipanja (aktivnosti koje ne dodaju vrednost) kroz kontinualno poboljšanje, tako što se proizvod proizvodi nakon potražnje od strane kupca u težnji ka savršenstvu.“

Lean se povezuje sa brzinom, efikasnošću i eliminacijom rasipanja. Planirani rezultat Lean je da poveća brzinu svakog procesa pri smanjenju rasipanja u svakoj njegovoj formi. Najviša korist od Lean je sposobnost da vidite prilike za smanjenje troškova i vremena ciklusa gde ih nikada pre toga niste videliLean se zasniva na smanjenju troškovaa ne na podizanju cena ili redukovanju usluga.

Koncept se može iskoristiti kako bi se poboljšala usluga koja se pruža bilo kojoj grupi u okviru objekta, uključujući i eliminaciju procesa koji ne pružaju nikakvu vrednost krajnjem korisniku – građaninu, kupcu, pacijentu.

ISTORIJA

Tvrdi se da je 1500. godine venecijanski Arsenal bio u stanju da proizvede jednu galiju dnevno korišćenjem principa na pokretnoj traci i radnu snagu do 16.000 ljudi. Do 1574. godine prakse u Arsenalu su bile toliko napredne da je kralj Francuske Henry III bio pozvan da gleda izgradnju kompletne galije u kontinuiranom toku, koja ide od početka do kraja za manje od sat vremena (Jim Womack, 2011).

Iako postoje slučajevi rigoroznog razmišljanja o procesu u proizvodnji unazad do Arsenala u Veneciji u 1450. godini, prva osoba koja zaista integriše ceo proizvodni proces je bio Henry Ford. Na Highland Park, MI, u 1913. on je dosledno spajao izmenjive delove u standardnom radu na pokretnom transportnom sredstvu tako da se stvori ono što je on nazvao tok proizvodnje.

desktPokretna traka u FordCompany

Lean proces toka, koji se naziva Lean proizvodnja, kontinuirani tok, a od nedavno, Just – In – Time proizvodnja, inovirao je Henry Ford na početku prošlog veka. On je uporedio svoj koncept montažne linije sa rekom koja teče u kontinuitetu. Sve što remeti tok je rasipanje koje se mora eliminisati. Koristeći ovu metodologiju, Ford Motor Company je mogla početi i završiti model T u nešto više od 30 sati.

Lean evoluciju od 1883. godine do 1980. godine uz navođenje najvažnijih događaja vezanih za Lean koncept prikazana je na narednoj slici. Jasno se vidi kako se dramatično smanjivao trošak proizvodnje uz istovremeno skraćivanje vremena ciklusa – vreme od prvog koraka u proizvodnji proizvoda ili isporuci usluge do isporuke. Čitalac će to najbolje razumeti ako pogleda koliko je koštao lap top računar 2000. godine (preko 4.000 maraka) i koliko košta danas sa mnogo boljim karakteristikama i daleko većim mogućnostima skladištenja podataka (manje od 400 Euro). Tako dramatično snižavanje cene proizvoda bilo je moguće samo zahvaljujući uvođenju Lean i eliminisanju rasipanja koja su bili u procesima.

Lean istorijska perspektivaLean evolucija – Istorijska perspektiva do 1980.

Na narednoj slici su prikazani najznačajniji pojedinci koji su doprineli da svet dođe do pune primene Lean koncepta u svim sferama proizvodnje i pružanja usluge.

PojedinciPRINCIPI

Lean organizacija se definiše kao organizacija koja je orijentisana prema kupcu, posvećena je kontinualnom poboljšanju i ima efikasnu infrastrukturu, kulturu koja oseća otpor prema rasipanju i žestoku posvećenost savršenstvu. Lean organizacija dosledno ispunjava ili prevazilazi sve njene mere ključnih uspeha. Ona ulaže u svoje resurse samo tamo gde postoji jasna finansijska prednost.

U svojoj suštini, Lean razmišljanje obuhvata pet koraka poboljšanja izabranog procesa: vrednost, tok vrednosti, tokpull-vučenje i savršenstvo. Stoga se Lean često opisuje kroz tih pet osnovnih principa:

lean-principiLean principi

 1. Odrediti vrednost željenu od strane kupca. Uklanjanje rasipanja u svakom aspektu poslovanja pruža pravu vrednost za kupca. Ovo zahteva dobro razumevanje ko je kupac na svakom nivou organizacije i njihove kompleksne zahteve. U državnoj i lokalnoj upravi kupac može biti građanin, organizacija koja traži usluge, ali i neka druga uprava ili odeljenje unutar državnih institucija.
 2. Identifikovati tok vrednosti za svaki proizvod ili uslugu obezbeđujući tu vrednost. Tok vrednosti kroz poslovni proces od kraja-do-kraja koji pruža uslugu kupcu. Nastojati da se uklone elementi koji ne dodaju vrednost iz ovog toka vrednosti.
 3. Obezbediti tok i učiniti da proizvod – usluga teče neprekidno. Standarizovati procese oko najbolje prakse tako da im se omogući da se izvršavaju glatko, oslobađajući vreme za kreativnost i inovacije.
 4. Uvesti “vučenje – pull” da se obezbedi da se rad kreće kroz svaku fazu procesa, kako je diktirano sa kraja toka vrednosti. To znači da se pomeranje i aktivnost rada aktivira samo od potražnje od kupca i povezano je sa potrebama kupca (Kanban).
 5. Upravljati ka savršenstvu, tako da će vrednosti koje ne dodaju vrednost biti uklonjene iz lanca vrednosti a broj koraka, količina vremena i informacije potrebne da služe kupca stalno opadati.

LEAN TRANSFORMACIJA

Svako želi da se transformiše, ali niko ne želi da se promeni.

Frederica Mathewes-Green

Lean transformacija je holistička primena i održavanje Lean principa, strategija i metodologija za svaki proces i sistem u okviru organizacije. Lean principi su zasnovani na visokorazvijenim tehnikama za smanjenje rasipanja i poštovanje ljudi koji rade u procesu. Ti principi su bili uspešni i efektivni u svakoj industriji u kojoj su primenjeni.

Lean transformacija znači poboljšanje načina isporuke vrednosti kupcu. Za sobom povlači i eliminaciju aktivnosti koje ne dodaju vrednost i smanjenje vremena za izvršavanje operacija koje dodaju vrednost poslu. Da bi se to ostvarilo, neophodno je otkriti aktivnosti koje ne dodaju vrednost i preduzeti trenutne aktivnosti da se iste eliminišu. To znači da ljudi treba na nauče da vide rasipanje. Prvi korak u Lean transformaciji je da ljudi vide rasipanje i postanu svesni da su to nepotrebni gubici za sve.

Lean transformacija počinje usklađivanjem aktivnosti koje kreiraju vrednost, otkrivanjem i eliminisanjem rasipanja iz procesa, od prijema zahteva do isporuke usluge i kreiranjem neprekidnog toka kroz sistem, tako da to poboljšava brzinu transakcija i do 400%, dok se oslobađaju resursi za dalje poboljšanje lanca vrednosti. U proizvodnji, kupac dobija krajnji proizvod procesa, dok u usluzi kupac sam postaje deo procesa. Zato je potrebno još više napora na prilagođavanju procesa usluga prema potrebi ljudi. Danas sektor usluga predstavlja ogromnu priliku za primenu Lean, kako bi se smanjili operativni troškovi, vreme za razvoj, transakcije, odobrenja i isporuke. Lean tehnike, primenjene u procesima usluga, smanjuju ili eliminišu rasipanja, povećavaju fleksibilnost i tako omogućavaju brže prilagođavanje potrebama i potražnji kupaca.

KORISTI OD LEAN SIX SIGMA

Ovde se navode neke od koristi koje su ostvarile pojedine državne i lokalna uprave, kao i organizacije širom sveta.

Neki od rezultata u državi Ohio od januara 2011. do oktobra 2013. godine:

 • Projekti: Više od 160 projekata poboljšanja
 • Događaji: Više od 50 jednonedeljnih Kaizen događaja
 • Poboljšanje toka vrednosti: U proseku, vreme procesa i broj koraka u procesu smanjeno za više od 50%
 • Interna stručnost: 170 ljudi sa certifikovanim zelenim pojasom i crnim pojasom
 • Brža usluga: Smanjeni milioni sati kumulativnog vremena koje građani i preduzeća provode čekajući na vladine usluge
 • Uštede: Više od $150 miliona projektovane godišnju uštede

Evo nekih primera koristi koje su dobile lokalne samouprave iz primene Lean:

 • Pokrajina Peoria, Ilinois, je saopštila da je produktivnost osoblja za izdavanje građevinskih dozvola poboljšana između 50 i 100 odsto. Slični rezultati su saopšteni nakon što je primenjen Lean na proces zapošljavanja i proces održavanja sastanaka odbora.
 • Grad Conroe, Teksas, imao je za cilj da ugradi Lean kulturu u organizaciju. Odabrani članovi osoblja su obučeni za Lean koncepte, a održano je i nekoliko Lean događaja. Članovi osoblja koji su bili prvi obučeni, obučili su drugo osoblje. Ovi napori su rezultirali u uštedi od $ 2 miliona u kombinovanim realnim dolarima u budžetu zajednice od $ 42 miliona dolara i $ 14,7 miliona dolara budžeta preduzeća.
 • Pokrajina McHenri, Ilinois, je koristila Lean za njen proces obrade propisa. Lean je smanjio interno vreme obrade za 73 odsto, bez potrebe ulaganja u nove tehnologije. Neprekidna poboljšanja se očekuju od tehnoloških ulaganja.
 • Grad Palm Bay, Florida, ostvario je koristi od Lean za svoj proces fakturisanja komunalnih usluga, uključujući smanjenje vremena čitanja brojila (procenjeno izbegavanje troškova rada od $ 12.000 godišnje), smanjenje ponovnog čitanja brojila za fakturisanje od 70 odsto, dozvoljavajući da se uplate prikupljaju na terenu (procenjena naknada od 60 sati rada u šest meseci perioda) i eliminisanje štampanja i slanja obaveštenja novih opomena (ušteda od $ 33.000 godišnje).

Uvođenjem Lean u zdravstvenom sistemu Saskatchewan dramatično su opale zalihe lekova i medicinskog materijala, odnosno uklonjeno je jedno od 8 velikih rasipanja. Rezultati prikazani na narednoj slici ispod najbolje govore o uspešnoj primeni Lean koncepta.

potrazivanjeSmanjenje zaliha posle uvođenja Lean koncepta

ThedaCare je zajednica zdravstvenog sistema u državi Wisconsin koja se sastoji od pet bolnica, ThedaCare Physicians, ThedaCare Behavioral Health, ThedaCare At Work & ThedaCare At Home. Postoji preko 20 klinika.

Neke od koristi uvođenja Lean u ThedaCare su:

 • Vreme za kompletiranje kliničke papirologije o prijemu smanjeno je za 50%.
 • Skraćeno vodeće vreme na intenzivnoj nezi, od pojave bolova u grudima do kateterizacije od 91 min na 37 min.
 • Smanjeno vreme čekanja pacijenata za ortopedsku hirurgiju, od 14 nedelje na 31 sat (od prvog poziva do operacije).
 • Seattle Childrens je izbegla $200 miliona u kapitalnom rashodu oslobađajući kapacitet kontinualnim poboljšanjem procesa, primenom Lean